DISC-profiler

DISC individ-, samarbets- och teamprofiler med personlig återkoppling

DISC är ett självskattningsverktyg för att förstå mänsklig kommunikation
och beteende och är ett av världens mest använda system.

DISC individprofil handlar om självkännedom, att förstå sig själv och
att förstå andra. Den ger dig ett verktyg för kommunikation med olika
beteendestilar.

DISC samarbetsprofil identifierar båda personernas naturliga
kommunikations- & beteendestil. Den är ett konkret verktyg som
förtydligar samarbetet och ett underlag för effektivare kommunikation.

DISC teamprofil ger en grupp möjlighet att bättre förstå och utveckla
hur väl den fungerar och presterar. Teamprofilen ger en översikt över de olika
kombinationerna av beteendestilar som finns i gruppen.

Exempel på DISC användningsområden:

Personlig utveckling

  • Stöd vid samarbete med andra
  • Större förmåga att se sina personliga styrkor
  • Se hur det egna beteendet påverkar andra

Ledarskap

  • Bättre strategisk ledning av individer
  • Utveckling av ledarskap och coaching
  • Underlättar konstruktiv feedback

Utveckling av organisationen

  • Effektivare team
  • Bättre kommunikation mellan kolleger
  • Större öppenhet och växelverkan
  • Stöd i konfliktsituationer

Vår leverantör av profiler är Svenska DISC deluxe AB. Profilerna är
översatta av svenskar för svenskar, och ger precisa, nyanserade och
kulturanpassade profiler.